Tipus simples i strings(1) P56724


Statement
 

pdf   zip

html

Es demanen els codis de diverses funcions. En cada cas hi ha prou amb unes poques línies de codi. Seguiu el format dels exemples que es mostren a sota.

  1. Programeu una funció drawH(n) que donat un enter imparell n ≥ 3 escrigui la lletra H de mida n formada pel símbol *. Seguiu el patró de l’exemple que es mostra a sota.
  2. Programeu una funció area_circle(r) que donat un float r ≥ 0 retorna, arrodonit a la centèsima, l’àrea del cercle de radi r . Feu servir la constant pi definida en el mòdul math.
  3. Programeu una funció slow_pi_aprox(n) que donat un enter no negatiu n retorna 4 ∑k = 0n (− 1) k/2k + 1 arrodonit a la centèsima.
  4. Programeu una funció is_univariate_number(n) que donat un enter no negatiu n retorna un booleà que indica si la representació (decimal) de n està formada per un únic dígit. Per exemple 22222 és univariada però 22322 no ho és.
  5. Programeu una funció is_univariate_word(s) que donat un string s retorna True si i només si totes les lletres de s són la mateixa. Per exemple, el string xxXxXXx és univariada però xxXxy no ho és. Suposem que s és no buit i que tots els caràcters de s són lletres.

Puntuació

Cada funció val 20 punts.

Sample session
>>> drawH(5)
*   *
*   *
*****
*   *
*   *
>>> area_circle(2.5)
19.63
>>> slow_pi_aprox(50)
3.16
>>> is_univariate_number(22322)
False
>>> is_univariate_word("xxXxXXx")
True
Information
Author
Jorge Castro
Language
Catalan
Other languages
English Spanish
Official solutions
Python
User solutions