F010A. Llistats d'alumnes P44576


Statement
 

pdf   zip

html

El Cap de l’Àrea de Suport a la Presa de Decisions de la FIB disposa d’un llistat amb el DNI i el nom de certs estudiants de la UPC. D’altra banda, també disposa d’un llistat que enumera les notes que alguns estudiants de la UPC han tingut a certes assignatures de certs centres. Tots dos llistats es troben ordenats per DNI.

A partir d’aquests dos llistats, el Cap vol obtenir eficientment un llistat que desglossi les notes de cada estudiant, i la mitjana de les seves notes. El programa ja el té començat (vegeu lstlisting adjunt) i us ha demanat que l’acabeu.

Entrada

L’entrada consisteix en els dos llistats, cadascun ordenat per DNI i sense línies repetides. El lstlisting que defineix les estructures de dades i el code que llegeix l’entrada ja el teniu implementat. No el toqueu!

Sortida

La sortida és un llistat ordenat segons els DNIs que conté, per a cada estudiant, les seves notes i la mitjana d’aquestes. Les notes han d’aparèixer en el mateix ordre que en el segon llistat de l’entrada.

Fixeu-vos que, per a cada estudiant, cal indentar amb cinc espais la informació de les seves notes, i cal deixar una línia en blanc després. Observeu també que si un identificador apareix en un llistat d’entrada però no a l’altre, aquest no ha d’aparèixer al llistat de sortida.

#include <iostream> #include <vector> using namespace std; struct Alumne { int dni; string nom; }; struct Nota { int dni; string ass; // assignatura string fac; // facultat double nota; }; void llegeix_alumnes(vector<Alumne>& alumnes) { int m; cin >> m; alumnes = vector<Alumne>(m); for (int i = 0; i < m; ++i) cin >> alumnes[i].dni >> alumnes[i].nom; } void llegeix_notes(vector<Nota>& notes) { int n; cin >> n; notes = vector<Nota>(n); for (int i = 0; i < n; ++i) { cin >> notes[i].dni >> notes[i].ass >> notes[i].fac >> notes[i].nota; } } int main() { cout.setf(ios::fixed); // estableix el format dels reals cout.precision(2); // per escriure les notes vector<Alumne> alumnes; vector<Nota> notes; llegeix_alumnes(alumnes); llegeix_notes(notes); ... // continueu el programa }
Public test cases
 • Input

  5
  1312  Carlota
  5561  Natalia
  7790  Laura   
  8876  Gargallo
  9386  Garolera
  
  7
  1312  P1 FIB   7
  1312  AL FIB   8
  2020  IC FIB   4.8
  5561  P1 FIB   0
  5561  I1 FME   6.5
  7790  P1 FIB   10
  9386  I1 FME   10
  

  Output

  1312 Carlota
     P1 FIB 7.00
     AL FIB 8.00
     mitjana: 7.50
  
  5561 Natalia
     P1 FIB 0.00
     I1 FME 6.50
     mitjana: 3.25
  
  7790 Laura
     P1 FIB 10.00
     mitjana: 10.00
  
  9386 Garolera
     I1 FME 10.00
     mitjana: 10.00
  
  
 • Input

  1
  123456789  Maria
  
  1
  987654321  P1 FIB   5
  

  Output

  
      
                
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++