Anys de traspàs P43135


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència d’anys i, per a cadascun, digui si és un any de traspàs o no.

Recordeu que un any de traspàs és un any que consta de 366 dies. Després de la reforma gregoriana són anys de traspàs els múltiples de quatre que no acaben en dos zeros, i també els acabats en dos zeros tals que el nombre que queda després de treure els dos zeros finals és divisible per quatre. Així, 1800, 1900, tot i ésser múltiples de quatre, no foren de traspàs; en canvi, l’any 2000 ho va ser.

Entrada

L’entrada és una seqüència de naturals entre 1800 i 9999.

Sortida

Per a cada any de l’entrada, cal escriure “SI” o “NO” en una línia indicant si l’any és de traspàs o no.

Public test cases
 • Input

  2006
  1992
  1900
  2000
  

  Output

  NO
  SI
  NO
  SI
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++