El joc de la vida (1) P26100


Statement
 

pdf   zip

thehtml

El matemàtic anglès John Conway es va inventar l’any 1970 el joc següent: Imagineu una matriu amb n files i m columnes. Es consideren posicions veïnes a una posició les (vuit, com a molt) posicions adjacents, ja sigui horitzontalment, verticalment o bé en diagonal. En cada instant, cada posició està buida o conté una bactèria. Les regles són:

 • Una posició buida en un instant t contindrà una bactèria en l’instant t + 1 si i només si en l’instant t tenia exactament tres bactèries veïnes.
 • Una posició ocupada en un instant t contindrà una bactèria en l’instant t + 1 si i només si en l’instant t tenia dos o tres bactèries veïnes.

Feu un programa que, per a cada matriu donada, escrigui la matriu a l’instant de temps posterior.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n i m, ambdós estrictament positius, seguits de n línies, cadascuna amb m caràcters: ‘B’ si la posició té una bactèria, i ‘.’ si la posició és buida. Un cas especial amb n = m = 0 marca el final de l’entrada.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la matriu corresponent a l’instant següent usant el mateix format de l’entrada (excepte n i m, que no s’escriuen). Separeu les matrius amb una línia buida.

Public test cases
 • Input

  2 3
  B.B
  .B.
  
  2 2
  BB
  BB
  
  0 0
  

  Output

  .B.
  .B.
  
  BB
  BB
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Python
  User solutions
  C++ Java Python Rust