Haskell - Selecció P91071


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Implementeu una funció select :: Ord a => [a] -> Int -> a que, donada una llista d’elements xs i un enter k amb 1≤ klength xs, retorni l’element que es trobaria a la k-èsima posició de la llista ordenada.

Per exemple, en una llista amb n elements, per a k=1, cal retornar el mínim dels elements; per a k=n, cal retornar el màxim dels elements i per a k=n/2 cal retornar la mediana dels elements.

Ordenar tota la llista i indexar hauria de ser massa lent. Us suggerim utilitzar l’algorisme de mediana de medianes.

Public test cases
 • Input

  select [10,99,66,77,23,45,67] 3
  select [8,3,4,2,1,5,9,7,6] 1
  select [8,3,4,2,1,5,9,7,6] 2
  select [8,3,4,2,1,5,9,7,6] 5
  select [8,3,4,2,1,5,9,7,6] 8
  select [8,3,4,2,1,5,9,7,6] 9
  select [30,10,30,10,30,10] 2
  select ["mireia", "arnau", "jordi"] 2
  

  Output

  45
  1
  2
  5
  8
  9
  10
  "jordi"
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell