Cercles (1) P84786


Statement
 

pdf   zip   main.cc

thehtml

Per resoldre aquest exercici us caldrà la definició de Punt i de distancia() del problema P46254.

Feu un procediment

void desplaca(Punt& p1, const Punt& p2);

que mou el punt p1 segons indiquen les coordenades del punt p2.

Per exemple, sigui p1 el punt (2, 1), i p2 el punt (−0.5, 4). Llavors desplaca(p1, p2) faria que p1 valgués (1.5, 5).

Addicionalment, usant la definició

struct Cercle { Punt centre; double radi; };

feu dos procediments,

void escala(Cercle& c, double esc);

que escala el cercle c proporcionalment al real estrictament positiu esc, i

void desplaca(Cercle& c, const Punt& p);

que mou el cercle c segons indiquen les coordenades de p.

Per exemple, sigui c un cercle de centre (1, 2) i radi 3. Llavors, escala(c, 2) obtindria un cercle de centre (1, 2) i radi 6. En canvi, si p és (3.5, −1), desplaca(c, p) obtindria un cercle de centre (4.5, 1) i radi 3.

Feu també una funció que indiqui si un punt p és interior a un cercle c:

bool es_interior(const Punt& p, const Cercle& c);

Suposeu que els radis són sempre estrictament positius, i que p mai estarà exactament a la frontera de c.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat. Seguiu estrictament la definició dels tipus de l’enunciat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++
User solutions
C++