Nombres pseudoperfectes P82891


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Els divisors propis d’un nombre n són tots els divisors positius de n més petits que n. Per exemple, els divisors propis de 20 són 1, 2, 4, 5, i 10. En aquest problema, direm que un nombre és pseudoperfecte si es pot obtenir sumant alguns (o tots) els seus divisors propis. Per exemple, 20 es pseudoperfecte, perquè 1 + 4 + 5 + 10 = 20.

Feu un programa que, per a cada nombre n donat,

 • si n té més de 15 divisors propis, digui quants en té;
 • si n té 15 o menys divisors propis, digui si n és pseudoperfecte o no.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals estrictament positius.

Sortida

Per a cada nombre n donat, escriviu quants divisors propis té, si aquests en són més de 15. Altrament, digueu si n és pseudoperfecte o no. Seguiu el format de l’exemple.

Public test cases
 • Input

  1
  6
  10
  20
  210
  2310
  65536
  1000000000
  999999996
  999999937
  999999936
  

  Output

  1 : NOT pseudoperfect
  6 : pseudoperfect
  10 : NOT pseudoperfect
  20 : pseudoperfect
  210 : pseudoperfect
  2310 : 31 proper divisors
  65536 : 16 proper divisors
  1000000000 : 99 proper divisors
  999999996 : pseudoperfect
  999999937 : NOT pseudoperfect
  999999936 : 167 proper divisors
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++