Control C402A P80014


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi parells de cadenes d’ADN i que, per a cada parell de cadenes, digui quantes posicions tenen en comú.

El vostre programa ha d’implementar i usar la funció

int posicions_iguals(string s1, string s2);

que retorna el nombre de posicions de les cadenes s1 i s2 que tenen el mateix caràcter.

Entrada

L’entrada conté una seqüència de parells de cadenes d’ADN. Cada cadena és una paraula no buida amb les bases (caràcters) A, C, T, i G.

Sortida

La sortida és una seqüència de naturals, un per línia, indicant el nombre de caràcters iguals entre cada parell de l’entrada.

Public test cases
 • Input

  ACGT ACGT
  ACGAT TAGCA
  ACG TAGCA
  TAGCA GAC
  A AAAAA
  A ATTTT
  A TAAAA
  TA A
  G AC
  

  Output

  4
  1
  1
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  
 • Information
  Author
  Professorat de P1
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++