L'element més freqüent P66257


Statement
 

pdf   zip

html

Donades dues sequencies de nombres, cadascuna ordenada no decreixentment, cal calcular quin nombre apareix més vegades en total a les dues seqüencies, i quantes vegades ho fa.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb dues seqüències ordenades de petit a gran. Cada seqüència es dóna amb el seu nombre d’elements n, seguit dels n elements, tots entre 0 i 109. Suposeu que cada n està entre 0 i 105, i que almenys una de les dues seqüències no és buida.

Sortida

Per a cada cas, escriviu quin nombre apareix més vegades (el més gran en cas d’empat), i quantes vegades ho fa.

Public test cases
 • Input

  3  0 4 6
  4  2 3 4 5
  
  4  10 20 30 40
  3  10 10 30
  
  6  10 10 12 20 20 20
  8  6 6 6 10 12 12 25 25
  
  0
  1  1000000000
  
  4  42 800000000 800000000 1000000000
  0
  

  Output

  4 2
  10 3
  20 3
  1000000000 1
  800000000 2
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python