Simulant recursivitat (1) P62390


Statement
 

pdf   zip

thehtml

EN C++, considereu aquest programa (del qual s’han suprimit les inclusions):

void escriu(int n) { if (n > 0) { cout << ' ' << n; escriu(n - 1); escriu(n - 1); } } int main() { int n; while (cin >> n) { escriu(n); cout << endl; } }

En Python, considereu aquest programa:

from yogi import tokens def work(n: int) -> None: if n > 0: print(' ', n, end='') work(n - 1) work(n - 1) def main() -> None: for n in tokens(int): work(n) print() main()

A l’exemple d’entrada i de sortida d’aquest exercici veureu què escriu aquest programa per a cada nombre llegit.

Sense modificar gens el main(), reimplementeu el procediment escriu(n) sense fer cap crida, recursiva o no, de manera que la sortida del programa no canviï.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos naturals estrictament positius.

Sortida

Per a cada nombre, escriviu una línia idèntica a l’escrita pel programa donat.

Observació

Per resoldre aquest exercici, els únics contenidors que hauríeu d’usar són piles.

Public test cases
 • Input

  1
  2
  3
  4
  

  Output

   1
   2 1 1
   3 2 1 1 2 1 1
   4 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python