Matriu simètrica P61473


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.java   main.py

html

Feu una funció que, donada una matriu quadrada m, indiqui si aquesta és simètrica o no.

Recordeu que una matriu m és simètrica si mi,j=mj,i per a tota i i per a tota j.

Precondició

m és una matriu quadrada n× n amb n ≥ 0.

Interfície

C++
typedef vector< vector<int> > Matriu;
 
bool es_simetrica(const Matriu& m);
Java
public static boolean esSimetrica(int[][] m);
Python
es_simetrica(m) # returns bool
MyPy
es_simetrica(m: list[list[int]]) -> bool
Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++ Java Python
User solutions
C++ Java Python