Classificació de caràcters (2) P58653


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que llegeixi un caràcter i que indiqui si és una lletra, si és una vocal, si és una consonant, si és una lletra majúscula, si és una lletra minúscula, i si és un dígit.

Per comoditat a l’hora de resoldre aquest exercici, useu el procediment

void escriu_linia(char c, string s, bool b) { cout << s << "('" << c << "') = "; if (b) cout << "cert" << endl; else cout << "fals" << endl; }

que escriu en una línia si el caràcter c és un s o no, en funció del booleà b. Per exemple, la crida escriu_linia(’J’, "lletra", true); escriu la primera línia del primer exemple de sortida.

Entrada

L’entrada consisteix en un caràcter dels que es pot escriure, com ara una lletra, o un dígit, o un símbol de puntuació.

Sortida

Indiqueu si el caràcter donat és una lletra, una vocal, una consonant, una lletra majúscula, una lletra minúscula i un dígit, seguint el format dels exemples.

Public test cases
 • Input

  J
  

  Output

  lletra('J') = cert
  vocal('J') = fals
  consonant('J') = cert
  majuscula('J') = cert
  minuscula('J') = fals
  digit('J') = fals
  
 • Input

  6
  

  Output

  lletra('6') = fals
  vocal('6') = fals
  consonant('6') = fals
  majuscula('6') = fals
  minuscula('6') = fals
  digit('6') = cert
  
 • Input

  .
  

  Output

  lletra('.') = fals
  vocal('.') = fals
  consonant('.') = fals
  majuscula('.') = fals
  minuscula('.') = fals
  digit('.') = fals
  
 • Information
  Author
  Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Java Pascal Python
  User solutions
  C C++ Java Python