Rectangles (1) P56635


Statement
 

pdf   zip

html

En un popular gestor de finestres, s’usa la definició següent per mantenir la informació de les finestres visibles a la pantalla de l’ordinador:

struct Rectangle { int x_esq, x_dre, y_baix, y_dalt; };

Aquí, els rectangles tenen els costats paral·lels als eixos x i y, i x_esq, x_dre, y_baix i y_dalt són respectivament la mínima coordenada horitzontal, la màxima coordenada horitzontal, la mínima coordenada vertical i la màxima coordenada vertical de cada rectangle.

Feu un procediment que llegeixi un rectangle:

void llegeix(Rectangle& r);

el qual ve donat a l’entrada amb els quatre enters x_esq, x_dre, y_baix i y_dalt en aquest ordre.

Feu també una funció que indiqui la relació que tenen dos rectangles r1 i r2 donats:

int relacio(const Rectangle& r1, const Rectangle& r2);

Cal que la funció retorni 1 si r1 és interior a r2, 2 si r2 és interior a r1, 3 si cap rectangle és interior a l’altre però els rectangles intersecten, 4 si els rectangles són idèntics, i 0 altrament (si els rectangles no tenen cap punt en comú).

Suposeu que dos rectangles intersecten fins i tot si coincideixen només en un segment o només en un punt. A més, suposeu que tots els rectangles estan ben formats, és a dir, que x_esq és estrictament més petit que x_dre, i que y_baix és estrictament més petit que y_dalt.

Useu aquestes definicions i procediments per fer un programa que llegeixi una sèrie de parells de rectangles, i per a cadascun escrigui quina relació tenen.

Entrada

L’entrada consisteix en un natural n, seguit de n línies, cadascuna amb dos rectangles (vuit nombres enters).

Sortida

Per a cada parell de rectangles, cal escriure la seva relació segons es mostra en els exemples.

Public test cases
 • Input

  6
  2 3 4 6    0 5 2 8
  0 10 0 10   9 10 0 1
  0 2 0 2    1 3 1 3
  -1 1 -2 2   -1 1 -2 2
  0 1 0 2    5 7 4 7
  0 2 0 2    2 4 2 4
  

  Output

  el primer rectangle es interior al segon
  el segon rectangle es interior al primer
  els rectangles intersecten
  els rectangles son iguals
  els rectangles no intersecten
  els rectangles intersecten
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++