Cost màxim d'un camí (1) P46634


Statement
 

pdf   zip

html

Donat un graf dirigit i complet amb n vèrtexos, i un vèrtex inicial x, calculeu el cost màxim de tots els camins sense vèrtexos repetits que surten de x. El graf ve representat amb una matriu M de mida n × n, on per a tot parell (i, j) amb ij, mij és el cost (potser negatiu) de l’arc que va de i a j.

Per exemple, el cost màxim del primer test és 80, corresponent al camí 1 → 0 → 3, el qual té cost −10 + 90 = 80.

Entrada

L’entrada consisteix en el nombre de vèrtexos n, seguit de la matriu M (n línies, cadascuna amb n enters), seguida del vèrtex inicial x. Els vèrtexos es numeren de 0 a n−1. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 11, 0 ≤ x < n, que la diagonal només té zeros, i que tots els altres nombres estan entre −106 i 106.

Sortida

Escriviu el cost màxim de tots els camins sense vèrtexos repetits que surten de x.

Public test cases
 • Input

  4
   0 -10 30 90
  -10  0 50 -12
  -60 35  0 15
   14 -70 -11  0
  1
  

  Output

  80
  
 • Input

  1
  0
  0
  

  Output

  0
  
 • Input

  3
   0 6 8
  -4 0 3
  -7 -2 0
  2
  

  Output

  0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++