Min-Max Matrix P45836


Statement
 

pdf   zip

html

Donada una matriu quadrada M de n× n (amb n≥ 1) amb elements enters, la seva matriu minMax és la matriu mM de tamany n× 2 tal que per tot i (amb 0≤ i < n), mM[i][0] és l’element mínim de la fila i de la matriu M i mM[i][1] és l’element màxim de la columna i de la matriu M.

Per exemple, si M = [[1,2,3],[3,1,2],[2,3,1]], mM = [[1,3],[1,3],[1,3]]

Implementeu la funció min_Max(M) que donada la matriu quadrada M retorna la seva matriu minMax.

Si us convé, podeu fer servir les funcions min() i max() de Python, que donada una llista, retornen el seu element mínim i màxim respectivament.

Sample session
>>> min_Max([[1,2,3],[3,1,2],[2,3,1]])
[[1, 3], [1, 3], [1, 3]]
>>> min_Max([[100]])
[[100, 100]]
>>> min_Max([[2,2],[2,2]])
[[2, 2], [2, 2]]
>>> min_Max([[17, 4],[1,1]])
[[4, 17], [1, 4]]
>>> min_Max([[5, 1, 2, 1, -2],[1,21,-1,-2,8],[2,3,1,6,6],[1,2,3,4,5]])
[[-2, 5], [-2, 21], [1, 3], [1, 6]]
Information
Author
Professors Informàtica EEBE
Language
Catalan
Translator
Professors Informàtica EEBE
Original language
English
Other languages
English Spanish
Official solutions
Python
User solutions
Python