Bingo P45289


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Simuleu una partida d’un joc de Bingo generalitzat: Teniu un cartró amb n files i m columnes. Cada posició conté un nombre diferent entre 0 i 109. D’un bombo van sortint nombres, també diferents i entre 0 i 109. Cada vegada que un nombre x completi una fila del cartró, heu d’escriure x, “linia”, i quina fila és (començant en 1). Addicionalment, si s’omple completament el cartró, heu d’escriure x i “bingo”, i la partida s’acaba.

Entrada

L’entrada consisteix en un sol cas. Primer tenim n i m, seguides d’una matriu n × m, seguida dels nombres que surten del bombo. Podeu suposar 1 ≤ n · m ≤ 105.

Sortida

Escriviu la informació de la partida segons s’ha indicat anteriorment.

Public test cases
 • Input

  3 2
  10 12
  16 14
  20 18
  44 16 20 40 18 42
  

  Output

  18 linia 3
  
 • Input

  1 1
  1000000000
  500000000 1000000000
  

  Output

  1000000000 linia 1
  1000000000 bingo
  
 • Input

  2 1
  42
  23
  100 0 1000
  

  Output

  
      
                
 • Input

  2 3
  7 8 9
  4 5 6
  5 9 0 4 6 1 3 7 8 10 11 12 13 14 15 16
  

  Output

  6 linia 2
  8 linia 1
  8 bingo
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++