Gramàtiques P45126


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Una gramàtica consisteix en regles compostes per una o més produccions i un o més símbols terminals. En aquest exercici suposarem que les produccions comencen amb una lletra majúscula, i que la producció inicial s’anomena I. Per exemple, la gramàtica següent genera totes les parentitzacions correctes (no buides):

||

I( )|( I )|I I

||En aquest exemple, ( ) es genera aplicant la primera regla, ( ( ) ) es genera aplicant la segona regla i després la primera, ( ) ( ) es genera aplicant la tercera regla i després la primera dues vegades, etcètera.

Suposem que lambda denota un símbol terminal especial buit. Usant aquesta convenció, la gramàtica següent genera totes les paraules que comencen amb a que contenen un nombre parell de as i un nombre senar de bs:

||

Ia SS
SSa PS|b SP
SPa PP|b SS
PSa SS|b PP
PPlambda|a SP|b PS

||Feu un programa que escrigui n termes generables amb una gramàtica donada. Si una producció té r regles (numerades de 0 a r − 1), per decidir quina regla triar, feu servir un generador de nombres pseudoaleatoris amb paràmetres m, a, b i s, com està explicat a l’exercici ‍:

int atzar(int r, int m, int a, int b, int& s) { s = (a*s + b)%m; return s%r; }

Entrada

L’entrada comença amb un natural p > 0 que indica el nombre de produccions. Cada producció comença amb el seu nom i el seu nombre de regles r > 0. Cada regla es descriu amb un natural m > 0, seguit de m noms de produccions o de símbols terminals.

L’entrada acaba amb el nombre n de termes que cal generar, seguit dels quatre naturals m, a, b i s que defineixen el generador de nombres pseudoaleatoris.

Sortida

Escriviu n línies, cadascuna amb el terme obtingut aplicant les regles indicades pel generador de nombres pseudoaleatoris. Useu les produccions d’esquerra a dreta dins de cada regla. Cada paraula ha d’estar precedida d’un espai.

Public test cases
 • Input

  1
  I 3
   2 ( )
   3 ( I )
   2 I I
  8
  1007 499 7 400
  

  Output

   ( ( ) ) ( ( ) )
   ( ) ( )
   ( )
   ( )
   ( ( ) )
   ( )
   ( ( ( ) ) ( ) )
   ( ( ) )
  
 • Input

  5
  I 1
   2 a SS
  SS 2
   2 a PS
   2 b SP
  SP 2
   2 a PP
   2 b SS
  PS 2
   2 a SS
   2 b PP
  PP 3
   1 lambda
   2 a SP
   2 b PS
  15
  987 297 15 299
  

  Output

   a b a
   a a a b b b b b a
   a a a a a a a b a
   a a a b b b b b b b a
   a a a a b
   a a b
   a b b b b b a
   a b b a a b a
   a b b a b
   a a a a b
   a a a b a
   a b a
   a a b
   a b a
   a b b b a
  
 • Input

  6
  Obj 2
   1 Sin
   1 Plu
  Sin 2
   1 Y
   3 Y de Obj
  Plu 2
   1 Z
   3 Z de Obj
  Y 3
   2 un jutjat
   1 fetge
   2 un penjat
  Z 1
   2 setze jutges
  I 2
   3 Plu mengen Obj
   3 Sin menja Obj
  5
  100207 4517 9843 29253
  

  Output

   setze jutges de un jutjat mengen fetge de un penjat
   un penjat menja un penjat
   un jutjat de fetge menja fetge de un penjat
   un jutjat menja setze jutges
   setze jutges de setze jutges mengen un jutjat
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions