Primers perfectes (versió difícil) P43557


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

html

L’enunciat d’aquest exercici és idèntic al de l’exercici P22467: “Primers perfectes”. Però aquí la solució demanada és més eficient en general.Donat un natural n, sigui s(n) la suma dels dígits de n. En aquest exercici, direm que n és un primer perfecte si la seqüència infinita formada per n, s(n), s(s(n)), …només conté nombres primers. Per exemple, 977 és un primer perfecte, perquè tant 977, com 9 + 7 + 7 = 23, com 2 + 3 = 5, com 5, …, són tots nombres primers.

Feu una funció recursiva que indiqui si un natural n és un primer perfecte o no.

Interfície

C++
bool es_primer_perfecte(int n);
C
int es_primer_perfecte(int n);
Java
public static boolean esPrimerPerfecte(int n);
Python
es_primer_perfecte(n) # returns bool
 
es_primer_perfecte(n: int) -> bool

Precondició

Es compleix n ≥ 0.

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Public test cases
 • Input/Output

  es_primer_perfecte(977) → true
  es_primer_perfecte(978) → false
  es_primer_perfecte(0) → false
  es_primer_perfecte(11) → true
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C C++ Java Python
  User solutions
  C++ Java Python