Cicle Hamiltonià de cost mínim P42934


Statement
 

pdf   zip

html

Donats diversos grafs dirigits amb n vèrtexos, cadascun descrit amb una matriu m de mida n × n tal que m[i][j] és el cost d’anar del vèrtex i al vèrtex j, calculeu el cost mínim dels cicles Hamiltonians de cada graf. Un cicle Hamiltonià és un camí que visita exactament un cop cada vèrtex, i que acaba a l’origen.

Entrada

L’entrada consisteix en la descripció de diversos grafs. Cadascuna comença amb un natural n ≥ 2, seguit de la matriu n × n de costos (n línies, cadascuna amb n naturals, amb la diagonal a zero).

Sortida

Escriviu el cost mínim dels cicles Hamiltonians de cada graf.

Public test cases
 • Input

  3
  0 2 1
  2 0 4
  1 3 0
  4
  0 5 7 9
  2 0 2 2
  2 1 0 3
  2 9 9 0
  

  Output

  6
  12
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++