Distàncies a les fulles P38916


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Un arbre és un graf no dirigit, connex i acíclic. Una fulla és un vèrtex que només té un veí. Donat un arbre, per a cada vèrtex x, digueu quina és la distància dx a la fulla de l’arbre més propera a x.

Entrada

L’entrada conté diversos casos. Cada cas comença amb el nombre de vèrtexs n, seguit de n − 1 parells x y indicant una aresta entre x i y. Suposeu 2 ≤ n ≤ 105, que els vèrtexs es numeren a partir de 0, i que les arestes donades efectivament formen un arbre.

Sortida

Per a cada cas, escriviu n línies amb d0, …, dn−1, seguides d’una línia amb 10 guions.

Public test cases
 • Input

  2
  0 1
  
  5
  0 4
  2 0
  0 1
  3 2
  
  8
  1 5
  4 3
  0 7
  3 0
  6 2
  1 7
  2 3
  

  Output

  0
  0
  ----------
  1
  0
  1
  0
  0
  ----------
  2
  1
  1
  1
  0
  0
  0
  2
  ----------
  
 • Information
  Author
  Félix Moreno
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++