Ruleta P35772


Statement
 

pdf   zip

thehtml

El professor Oak s’està quedant pobre! Demà haurà de pagar un deute de y euros, pero només en té x. Així que ha decidit jugar-s’ho tot a la ruleta! (Nens, no jugueu a la ruleta, que és molt perillós. I no tingueu deutes que no podeu pagar, sigueu responsables.)

El professor Oak s’ho jugarà tot a que surten parells, fins que pugui pagar el deute, o fins que s’hagi quedat sense diners. Cada vegada, té una probabilitat 18/37 de duplicar el que hagi posat, i una probabilitat 19/37 de perdre-ho tot.

Donats x i y, quina és la probabilitat que el professor Oak pugui pagar el seu deute?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb dos enters x i y entre 0 i 109.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la probabilitat demanada amb cinc decimals. Escriviu aquestes dues línies a l’inici del main():

  cout.setf(ios::fixed);
  cout.precision(5);
Public test cases
 • Input

  10 20
  100 80
  1 16
  1 1000000000
  

  Output

  0.48649
  1.00000
  0.05601
  0.00000
  
 • Information
  Author
  Víctor Conchello
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++