Camins aleatoris P33549


Statement
 

pdf   zip

html

Un camí aleatori consisteix en una seqüència de posicions, cadascuna de les quals s’obté a partir de l’anterior fent un pas aleatori. En aquest exercici considerem camins aleatoris en el pla, amb inici a (0, 0). Sigui k un natural esctrictament positiu. Cada pas serà un increment entre −k i k, aleatori i independent, de les dues coordenades.

Ens cal doncs una font d’atzar. La manera habitual de simular-lo consisteix a generar nombres pseudoaleatoris. Aquests nombres s’obtenen amb un algorisme, i per tant no són realment aleatoris, però ho semblen prou. Els generadors lineals congruencials es defineixen amb quatre naturals m (mòdul), a (multiplicador), b (sumador) i s (llavor inicial). La seqüència generada és

x1 = (a*s + b)  mod  m,    x2 = (a*x1 + b)  mod  m,    x3 = (a*x2 + b)  mod  m,    …

Per exemple, si m = 9, a = 2, b = 7, s = 3, llavors obtenim

x1 = (2*3 + 7)  mod  9 = 4,    x2 = (2*4 + 7)  mod  9 = 6,   1,   0,   7,   3,   4,   6,   …

Aquests nombres es troben tots entre 0 i m − 1, però en aquest exercici ens cal passar-los a nombres entre −k i k. La manera més simple és la del codi següent; useu-lo tal qual:

int atzar(int k, int m, int a, int b, int& s) { s = (a*s + b)%m; return s%(2*k + 1) - k; }

Seguint amb l’exemple, per a k = 2 la seqüència d’increments és

4  mod  5   −   2 = 2,   6  mod  5   −   2 = −1,   1  mod  5   −   2 = −1,   −2,   0,   1,   2,   −1,   …

i, si incrementem la primera coordenada abans que la segona, els passos són

(0, 0),   (2, −1),   (1, −3),   (3, −3),   …

Feu un programa que calculi els n primers passos d’una sèrie de camins aleatoris definits amb k, m, a, b i s.

Entrada

L’entrada són tot nombres naturals, i consisteix en una sèrie de casos, cadascun en dues línies. La primera línia conté n i k. La segona línia conté m, a, b i s. Tant n com k com m són estrictament positius, i tant a com b com s són més petits que m.

Sortida

Per a cada cas de l’entrada, escriviu primer el seu número començant en 1, seguit del camí de n passos definit amb k, m, a, b i s. Si alguna posició es repeteix, cal indicar-ho i aturar el camí tal i com es pot veure a l’exemple. Escriviu una línia en blanc al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  5 2
  9 2 7 3
  8 1
  7 2 0 5
  12 100
  1007 74 985 333
  

  Output

  Cami #1
  (0, 0)
  (2, -1)
  (1, -3)
  (1, -2)
  (3, -3)
  
  Cami #2
  (0, 0)
  (-1, -1)
  (0, -2)
  (-1, -1) repetit!
  
  Cami #3
  (0, 0)
  (-50, 95)
  (-41, 156)
  (-19, 202)
  (73, 102)
  (94, 14)
  (-4, -18)
  (-16, -102)
  (11, -7)
  (-10, 79)
  (51, 73)
  (122, 1)
  
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++