L'alpinista maniàtic P29248


Statement
 

pdf   zip

html

Un alpinista maniàtic farà un viatge a un sistema muntanyós amb n pics. Cada dia estarà al costat d’un pic d’alçada ai, i haurà de decidir si escalar-lo o no. Però, com que és un maniàtic, després d’escalar un pic d’alçada parell només podrà escalar-ne un d’alçada senar, i a la inversa. Quina és la màxima suma d’alçades que podrà escalar?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb n, seguida de les n alçades en ordre de visita, totes entre 1 i 109. Suposeu 1 ≤ n ≤ 105.

Sortida

Per a cada cas, escriviu la màxima suma d’alçades possible.

Public test cases
 • Input

  1 23
  4 2 8 6 4
  5 10 30 81 17 40
  3 1000000000 999999999 1000000000
  

  Output

  23
  8
  151
  2999999999
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python