Posició del màxim P29094


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.c   main.java   main.py

thehtml

Feu una funció que retorni la posició de l’element màxim de v[0..m]. En cas d’empat, cal retornar la posició més petita.

Precondició

0 ≤ m < mida de v.

Interfície

C++
int posicio_maxim(const vector<double>& v, int m);
C
int posicio_maxim(double v[], int m);
Java
public static int posicioMaxim(double[] v, int m);
Python
posicio_maxim(v, m) # returns int
MyPy
posicio_maxim(v: list[float], m: int) -> int

Observació Només cal enviar el procediment demanat; el programa principal serà ignorat.

Information
Author
Salvador Roura
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C C++ Java Python
User solutions
C C++ Java Python