Haskell - Ordenació P29040


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Es vol implementar diversos algorismes d’ordenació de llistes.

 1. Feu una funció insert :: [Int] -> Int -> [Int] que, donada una llista ordenada i un element, insereixi ordenadament el nou element a la llista.

  Feu una funció isort :: [Int] -> [Int] que implementi l’algorisme d’ordenació per inserció utilitzant la funció anterior.

 2. Feu una funció remove :: [Int] -> Int -> [Int] que, donada una llista i un element x, elimini la primera ocurrència de x de la llista. Podeu assumir que l’element sempre és a la llista.

  Feu una funció ssort :: [Int] -> [Int] que implementi l’algorisme d’ordenació per selecció utilitzant la funció anterior.

 3. Feu una funció merge :: [Int] -> [Int] -> [Int] que, donades dues llistes ordenades, les fusioni per obtenir una llista amb tots els seus elements ordenats.

  Feu una funció msort :: [Int] -> [Int] que implementi l’algorisme d’ordenació per fusió utilitzant la funció anterior.

 4. Feu una funció qsort :: [Int] -> [Int] que implementi l’algorisme d’ordenació ràpida.
 5. Generalitzeu la funció anterior per fer ara una funció genQsort :: Ord a => [a] -> [a] que ordeni llistes de qualsevol tipus.

Puntuació

Cada mètode d’ordenació puntua 20 punts.

Public test cases
 • Input

  insert [10,20,30,40] 25
  insert [10,20,30,40] 20
  isort [6,5,2,5,6,8]
  remove [6,4,3,5,2,3] 2
  remove [6,4,3,5,2,3] 6
  ssort [6,5,2,5,6,8]
  merge [1,2,5,7,8] [2,4,7,9]
  msort [6,5,2,5,6,8]
  qsort [6,5,2,5,6,8]
  genQsort [5.0,3.0,2.5]
  genQsort ["jordi", "albert", "josep"]
  genQsort "antaviana"
  

  Output

  [10,20,25,30,40]
  [10,20,20,30,40]
  [2,5,5,6,6,8]
  [6,4,3,5,3]
  [4,3,5,2,3]
  [2,5,5,6,6,8]
  [1,2,2,4,5,7,7,8,9]
  [2,5,5,6,6,8]
  [2,5,5,6,6,8]
  [2.5,3.0,5.0]
  ["albert","jordi","josep"]
  "aaaainntv"
  
 • Information
  Author
  Albert Rubio / Jordi Petit
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  Haskell
  User solutions
  Haskell