Dos colors P29033


Statement
 

pdf   zip

thehtml

Feu un programa que, donat un graf no dirigit, digui si és possible pintar tots els seus vèrtexs només amb dos colors, de manera que no hi hagi dos vèrtexs veïns del mateix color.

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos, cadascun amb el nombre de vèrtexs n i el nombre d’arestes m, seguits de m parells x y indicant una aresta entre x i y. Suposeu 1 ≤ n ≤ 104, 0 ≤ m ≤ 5n, que els vèrtexs es numeren entre 0 i n − 1, xy, i que no hi ha més d’una aresta entre tot parell x y.

Sortida

Per a cada cas, escriviu “yes” si el graf és dos-colorejable, i “no” altrament.

Public test cases
 • Input

  2 1
  0 1
  
  4 3
  1 2 3 2 3 1
  
  1 0
  
  4 2
  0 3 2 1
  

  Output

  yes
  no
  yes
  yes
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++ Python
  User solutions
  C++ Python