Sumes de matrius quadrades P26374


Statement
 

pdf   zip   main.cc   main.java   main.py

html

Feu una funció que, donades dues matrius quadrades a i b, calculi la seva suma.

Interfície

C++
typedef vector< vector<int> > Matriu;
 
Matriu suma(const Matriu& a, const Matriu& b);
Java
public static int[][] suma(int[][] a, int[][] b);
Python
suma(a, b) # returns list
MyPy
suma(a: list[list[int]], b: list[list[int]]) -> list[list[int]]

Precondició

a i b són matrius quadrades n× n amb n ≥ 0.

Information
Author
Jordi Petit
Language
Catalan
Other languages
English
Official solutions
C++ Java Python
User solutions
C++ Java Python