Sort P25261


Statement
 

pdf   zip

html

Feu un programa que llegeixi una seqüència de llistes de nombres, i que escrigui cada llista ordenada de gran a petit.

Entrada

L’entrada consisteix en una seqüència de llistes de nombres, cadascuna composta per un natural n seguit de n nombres enters.

Sortida

Escriviu cada línia ordenada de gran a petit, amb els nombres separats amb un espai.

Observació

Useu el procediment |sort()| de la llibreria |<algorithm>|.

Public test cases
 • Input

  8 1 -2 3 -4 5 -6 7 -8
  4 0 1 1 0
  

  Output

  7 5 3 1 -2 -4 -6 -8
  1 1 0 0
  
 • Information
  Author
  Salvador Roura
  Language
  Catalan
  Other languages
  English
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++ Perl Python