Bronques P23127


Statement
 

pdf   zip

html

La Laura està organitzant alguna activitat a la FME, ja sigui del Club d’Esports, de la Sortida de la Dele, de Festes FME, etc. Per descomptat, hi ha n persones que no hi estan d’acord, així que cadascú formula una proposta, i s’organitza un sistema de vots perquè tothom pugui votar sobre totes les propostes. Si algú no vota una proposta voldrà dir que li és indiferent, i si algú vota una mateixa proposta dos o més cops només se li computarà l’últim vot sobre la proposta.

La Laura implementarà les propostes que tinguin estrictament més SIs que NOs, ignorant els indiferents. Podeu dir quines propostes seran?

Entrada

L’entrada consisteix en diversos casos. Cada cas comença amb n, seguida d’n parells amb un nom i una proposta. Tots són strings diferents entre si formats només amb ‘_’ i lletres minúscules. Segueix el nombre de vots m, seguit d’m triplets nom, SI/NO, proposta. Tant el nom com la proposta existeixen. Podeu suposar 1 ≤ n ≤ 100 i 1 ≤ m ≤ 1000.

Sortida

Per a cada cas, escriviu en ordre lexicogràfic les propostes que s’implementaran, junt amb els vots obtinguts. Escriviu una línia amb 10 guions al final de cada cas.

Public test cases
 • Input

  4
  luis que_el_club_de_runners_sigui_oficial
  javier que_les_rotacions_de_la_gimcama_siguin_un_quadrat_llati
  fontana estar_amb_els_seus_amics_a_l_equip
  miguel que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards
  5
  fontana SI estar_amb_els_seus_amics_a_l_equip
  javier NO que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards
  miguel NO que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards
  luis SI que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards
  miguel SI que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards
  
  1
  jordi qualsevol_bestiesa
  1
  jordi NO qualsevol_bestiesa
  
  2
  anna estudiar
  ivet jugar
  2
  anna SI jugar
  ivet SI jugar
  
  4
  a z
  b y
  c x
  d w
  10
  d SI y
  a SI y
  b SI w
  b NO y
  c SI y
  b SI w
  a SI z
  c SI z
  a NO z
  b SI y
  

  Output

  estar_amb_els_seus_amics_a_l_equip, de fontana, que ha guanyat 1-0
  que_el_seu_equip_es_digui_team_tryhards, de miguel, que ha guanyat 2-1
  ----------
  ----------
  jugar, de ivet, que ha guanyat 2-0
  ----------
  w, de d, que ha guanyat 1-0
  y, de b, que ha guanyat 4-0
  ----------
  
 • Information
  Author
  Javier López-Contreras
  Language
  Catalan
  Official solutions
  C++
  User solutions
  C++