Tipus simples i strings (2) P16327


Statement
 

pdf   zip

html

Es demanen els codis de diverses funcions. En cada cas hi ha prou amb unes poques línies de codi. Seguiu el format dels exemples que es mostren a sota. Atenció: No feu servir el mètode split de la classe string.

 1. Programeu una funció um_count(s) que donat un string s retorni el nombre de vegades que la lletra u és seguida per la lletra m al string s .
 2. Programeu una funció entera word_count(s) that retorni el nombre de paraules en el string s . Se suposa que tots els caràcters de s són lletres o espais.
 3. Programeu una funció kth_word(s, k) que donats una cadena s i un enter k ≥ 1 retorni la paraula que ocupa la k -ésima posició en s . Si s té menys de k paraules la funció ha de retornar la paraula buida. Se suposa que tots els caràcters de s són lletres o espais.
 4. Programeu una funció suc_word(s) que donat un string s retorna la primera paraula a  s que té alguna lletra majúscula. Si totes les lletres en s són minúscules retorna el string buit. Se suposa que tots els caràcters de s són lletres o espais.
 5. Programeu una funció drawA(n) que donat un enter imparell n ≥ 3 escriu la lletra A de mida n formada amb el símbol *.

Puntuació

Cada funció val 20 punts.

Sample session
>>> um_count("Qui invenit amicum invenit thesauruM")
1
>>> word_count("Alea iacta     est")
3
>>> kth_word("Alea iacta est", 3)
est
>>> suc_word("qui invenit amiCum invenit thesauruM")
amiCum
>>> drawA(5)
  *
  * *
 *****
 *   *
*    *
Information
Author
Jorge Castro
Language
Catalan
Other languages
English Spanish
Official solutions
Python
User solutions